houtduif

houtduif

houtduif, 20-02-2007, 15:44, 8C, 7044×9974 (866+684), 100%, tijd, 1/80 s, R39.0, G12.0, B11.0